© Robertas Dackus

President Dalia Grybauskaite

The Official Portrait of Dalia Grybauskaite the President of the Republic of Lithuania.

Download (682 x 1024)